90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895

Filteri za Bunarsku Vodu

PREČIŠĆAVANjE BUNARSKE VODE

Uglavnom svaka vrsta izvorske vode, kišnice bunarske vode, odnosno vode bilo kog drugog porekla, iz razloga što nije tretirana u gradskom vodovodu u sebi sadrži niz primesa opasnih po zdravlje. Na žalost, u pojedinim regijama ni gradska voda nije uvek bezbedna. Najčešće se detektuje prisustvo velike količine Kalcijum/Magnezijum karbonata (tvrdoća vode), zatim Gvožđe i Mangan, Amonijak u bilo kojoj formi (NH3, NH4), Nitrati i Nitriti (NO3, NO4), Arsen, Živa, visok nivo organskih materija (potrošnja KMnO4), biološka zagađenja (razne vrste bakterija poput koliformne, koliformne fekalnog porekla, pseudo, aerobne mezofilne, Ešerihija Koli itd), blato-mulj i mnoge druge supstance. Filtracija vode se konfiguriše na osnovu fizičko/hemijske i bakteriološke analize vode odrađene u sertifikovanoj laboratotiji. Da bi se pravilno dimenzionisala oprema za tretman vode, neophodno je znati nekoliko dodatnih parametara: potrošnju vode na sat/dnevnu/mesečnu, namenu vode (kućna, komercijalna, industrijska, namenska), i tehničke mogućnosti za instalaciju opreme (prečnik cevi, pritisak, pozicija itd.).

Uklanjanje Nitrata i Nitrita iz vode

Denitrifikacija vode za kućne i komercijalne namene

Sadržaj nitrata iznad dozvoljenih granica najčešće je znak zagađenja vode organskim supstancama koje mogu biti i fekalnog porekla. Za uklanjanje nitrata HYDROLUX preporučuje uređaji na bazi specijalnih jonoizmenjivačkih masa kojima se nitratni jon konvertuje u neškodljivi hloridni jon.

Filtracija vode prezasićene Nitratima se nakon regeneriše rastvorom kuhinjske soli NaCl. Proces regeneracije je automatski, kontrolisan digitalnim RX upravljačkim ventilom koji je prethodno isprogramiran na osnovu stanja na lokaciji. Nitrati u vodi su soli azotne kiseline i predstavljaju krajnji produkt oksidacije azotnih jedinjenja.


Deferizacija i demanganizacija vode

Deferizatori vode - Gvožđe i Mangan u vodi

Deferizatori su uređaji koji se sastoje od kolone punjene specijalnom katalitičkom-filtarskom masom, koja katalitički prevodi gvožđe iz rastvorne forme u nerastvornu i taloži ga na sebi. Nataloženo gvožđe se povremeno izbacuju iz uređaja jednostavnim protivstrujnim pranjem.

Voda za piće koja sadrži povećanu koncentraciju gvožđa daje vrlo neprijatan ukus vodi, a takođe se u njoj stvara smeđi talog istaloženog fero-hidroksida, koji u cevovodima može stvoriti i ozbiljne mikrobiološke probleme. U industriji sadržaj gvožđa se obavezno mora svesti na minimum. Mangan izaziva neurološke efekte slične Parkinsonovoj bolesti. Postoje neurološki efekti dugotrajnog izlaganja velikim koncentracijama mangana u pijaćoj vodi (oštećenje respiratornog i centralnog nervnog sistema, kao i promene na koži).


Organske materije u vodi

Utrošak KMnO4

Prisustvo organskih supstanci u većim količinama najlakše se detektuje kroz boju vode. Kod dubokih bunara najčešće se radi o humusnim materijama, dok kod površinskih voda i plitkih bunara prisustvo organskih supstanci ukazuje na mogućnost fekalnog zagađenja vode.

Za uklanjanje organskih supstanci iz vode proizvode se uređaji na bazi specijalnih ispuna za uklanjanje organskih materija (skavendžeri - organic scavenger). Nakon zasićenja ispune, ista se regeneriše smešom kuhinjske soli i kaustične sode


Amonijak u vodi NH3 NH4

Tretmani voda - PREČIŠĆAVANJE AMONIJAKA - AMONIJUM JON

Pod terminom amonijak se podrazumeva i nejonizovani (NH3) i jonizovani (NH4 ) oblik. Prirodan nivo u podzemnim i površinskim vodama je ispod 0.2 mg/l. Anaerobne podzemne vode mogu da sadže do 3 mg/1. Intezivno gajenje životinja na farmama može da da znatno viši nivo amonijaka u površinskim vodama. Amonijak u vodi je indikator moguće bakterijske aktivnosti, kanalizacionog i životinjskog otpada.


Kamenac u vodi - Tvrdoća vode

Filtracija kamenca - Omekšavanje vode - uklanjanje tvrdoće vode

Pored malih kućnih omekšivača za vodu i konfiguracija za omekšavanje vode srednjih kapaciteta, HYDROLUX u ponudi ima i konfiguracije za sve namene. U industriji, omekšavanje vode se najčešće koristi kao priprema vode za termo-energetska postrojenja (rashladna kula, sistemi za grejanje u objektu), priprema vode za industriju stakla, priprema vode za reverznu osmozu velikih kapaciteta, u industriji boja i lakova, u hotelima za uklanjanje tvrdoće vode.. Jonoizmenjivačka smola tokom rada vrši izmenu jona iz mineralnih soli rastvorenih u vodi (Kalcijum i Magnezijum) koje čine tvrdoću vode i stvaraju kamenac, sa jonima soli koje ne čine tvrdoću vode i ne stvaraju kamenac (Natrijum).


Dezinfekcija vode - Sterilizacija vode

Bakterije u vodi

Hlorisanje vode je možda najefikasnija i najjeftinija metoda dezinfekcije bunarske vode. ZA razliku od UV lame za vodu, moguće je aplicirati dozirni sistem za hlor i na ne tako savršenu bistru vodu.

Metoda filtracije vode - sterilizacije UV lampama je izvanredno efikasna, jer praktično momentalno uništava gljivice, alge, kvasce, bakterije i viruse. Bazira se na osvetljavanju vode UV lampom smeštenom u kvarcnoj epruveti koju opstrujava voda u tanjem sloju. Eksploatacioni troškovi su veoma mali i svode se na periodično čišćenje kvarcnog stakla, kao i na godišnju zamenu UV lampi. Za pravilan rad UV sterilizatora mora se obezbediti maksimalna transparencija (prozirnost) vode, što se postiže određenim predtretmanom. (reverzna osmoza)


Mehanička filtracija vode - mehanički filteri vode

Bistrenje vode, prečišćavanje peska, mulja, taloga..

U velikom broju slučajeva voda sadrži mehaničke nečistoće popust blata, mulja ili peska koje je moguće lako odstraniti primenom mehaničkih filtera.

Za tu namenu koriste se mehanički filteri za vodu rezolucije od 1 do 300 mikrona. Kućišta se izrađuju od plastike ili nerđajućeg čelika u različitim veličinama.

Hydrolux u ponudi ima nekoliko kategorija mehaničkih filtera, od malih 10" kućišta do industrijskih mehaničkih filtera kapaciteta do 50m3/h.


Aktivni ugalj - Dehloracija vode

Prečišćavanje hlora, filteri sa aktivnim ugljem

Aktivni ugalj je odličan za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju. Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, pojedine organske materije, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.

Karbonski filteri velikih protoka i velike apsorbcione moći napravljeni su od visokokvalitetne karbonizovane kokosove ljuske. Obično se koristi kolona sa ispunom i digitalnim kontrolerom koji povremeno "promeša" aktivni ugalj.

Za manje sisteme koristi se kućišta od 10", 20" ili BIG BLUE, u kombinaciji sa mehaničkim filterima. Aktivni ugalj retko koristimo kao jedini filter.


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE