Hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku (rezidualni hlor) je vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese. Kod tretmana vode filteri sa aktivnim ugljem koriste se kao dehlorinatori i kao dezodorizatori. Kao dehlorinatori oni uklanjaju hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku, a vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese. Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju. Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.

Prvenstveno su namenjeni proizvođačima u prehrambenoj industriji, kao i pripremi vode za piće. Koriste se i u proizvodnji alkoholnih pića za dezodorizaciju alkohola, tj. za uklanjanje supstanci koje mu daju neprijatan ukus, miris i boju. Aktivni ugalj, koji čini ispunu filtera, se periodično zamenjuje nakon iscrpljivanja svojih adsorpcionih sposobnosti. Proizvode se za sve kapacitete sa potpuno automatskim upravljanjem.

Kod pripreme vode filteri sa aktivnim ugljem opciono se koriste kao filteri za uklanjanje hlora i organskih materija. Takođe, aktivni ugalj je odličan za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju. Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, pojedine organske materije, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.

Aktivni ugalj možemo koristiti kao jedini filter za vodu odnosno kao jedan "korak" u aplikacijama za hemijsku pripremu vode. Hlor u visokim koncentracijama izuzetno štetno deluje u proizvodnim procesima kao što su proizvodnja alkoholnih pića, sokova, hrane, neprihvatljiv je u aplikacijama sa membranom reverzne osmoze, često se pojavljuje u pogonima za tretman vode koji ne tolerišu njegovo prisustvo.. Kućni aparati za prečišćavanje vode sa osmotskom membranom dozvoljavaju servisni vek uloška maksimalno 6 meseci. Ukoliko se redovno ne menja, hlor prolazi do osmotske membrane i uništava je..

PALETA PROIZVODA KONTAKT


JACOBI CARBONS USA - AQUASORB HS

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE