Digitalni hlorinator vode

Doziranje hlora digitalnim sistemom odnosno hlorisanje vode najzastupljeniji je proces dezinfekcije bunarske vode. Konfiguracija se sastoji od mehaničkog filtera koji se ugrađuje na glavnu dovodnu cev, impulsnog vodomera koji meri potrošnju vode, dozirne stanice koja na osnovu protoka "ubacuje" isprogramiranu količinu hlornog rastvora u cev putem injektora odnosno rezervoara sa hlorom.

Impulsni vodomer na svaki litar vode šalje informaciju mikroprocesoru koji na osnovu toga u samu cev kojom voda dolazi kod potrošača ubrizgava hlorni preparat. U skladu sa zakonskom normativom, prisustvo rezidualnog (zaostalog) hlora u vodi iznosi maksimalno 0.5 ppm što znači da se sama količina doziranja mora stručno isprogramirati.

Hlorisanje vode je savršen način sterilizacije vode jer se postiže dvostruko dejstvo; u dodiru sa hlorom bakterije ne mogu da opstanu odnosno vrši se dezinfekcija vode. Pored toga, u samoj instalaciji (cevi, bojleri itd.) zaostala količina hlora ne dozvoljava sekundarni razvoj bakterija.


90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895

PREČIŠĆAVANJE VODE OD MIKROBIOLOŠKIH ZAGAĐENjA - BAKTERIJE STOP ! !

HLORISANJE BUNARSKE VODE

Hlor je jedan od najviše upotrebljavanih dezinfikacionih sredstava. Veoma je primenljiv i efektivan za uništavanju patogenih mikroorganizama. Hlor se može lako upotrebiti, izmeriti i kontrolisati. Prilično je postojan i relativno jeftin. On se upotrebljava u aplikacijama kao što su dezinfekcija pijaće vode, bazena i otpadnih voda. Hlor ubija patogene kao što su bakterije i virusi razbijajući hemijske veze u njihovim molekulima. Dezinfekciona sredstva koja se upotrebljavaju za ovu namenu sastoje se od jedinjenja hlora koja mogu da razmenjuju atome sa drugim jedinjenjima kao što su enzimi u bakterijama i drugim ćelijama. Kada enzimi dođu u kontakt sa hlorom, jedan ili više atoma vodonika u molekulu bivaju zamenjeni sa hlorom. Ovo uzrokuje da ceo molekul menja oblik ili se raspadne. Kada enzimi ne funkcionišu kako treba, ćelija ili bakterija će umreti.

filteri za vodu, bakterije u vodi
hlorisanje bunarske vode
filteri za hlorisanje vode, preciscivaci vode

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895BRING YOUR WATER BACK TO NATURE